Ineco

Projektowanie Konsultowanie Integrowanie

SYSTEMY POŻAROWE

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) mają za zadanie:

 • wczesne i bezbłędne wykrycie wszelkich zagrożeń pożarowych, jeszcze zanim się rozprzestrzenią i osiągną rozmiary trudne do opanowania,
 • zaalarmowanie ludzi znajdujących się w budynku, umożliwiając im szybką i bezpieczną ewakuację,
 • uruchomienie urządzeń wspomagających bezpieczną ewakuację np. systemów oddymiających,
 • uruchomienie urządzeń gaszących,
 • zaalarmowanie odpowiednich służb, w szczególności straży pożarnej.

Wszystkie te czynności w momencie wykrycia zagrożenia pożarowego są wykonywane błyskawicznie i jednocześnie.

W zakres instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru wchodzą elementy detekcyjne (czujki reagujące na dym, płomień, wzrost temperatury oraz ręczne ostrzegacze pożarowe), urządzenia kontrolne i sterujące urządzeniami wykonawczymi (np. klapy pożarowe, sygnalizatory, bramy pożarowe) oraz centrale pożarowe.

Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru obejmuje dobór i precyzyjne rozmieszczenie wszystkich elementów instalacji przeciwpożarowej, wykonanie połączeń linii dozorowych, zasilających, kontrolnych i sterujących. W projekcie uwzględnia się także połączenia z innymi instalacjami (np. oddymiania, gaszenia, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, systemu nagłośnienia, instalacji wentylacji i wodno-kanalizacyjnej).

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) ma na celu emisję sygnałów ostrzegawczych
i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie lub przez operatora dla zapewnienia przebywającym w obiekcie osobom bezpieczeństwa oraz umożliwienia im sprawnej ewakuacji. Często system ten jest wykorzystywany do nadawania tła muzycznego w obiektach. W skład instalacji wchodzą kontrolery DSO, wzmacniacze, urządzenia nadające sygnały oraz linie głośnikowe. Podczas

rozmieszczania elementów nagłaśniających dla zapewnienia zrozumiałości nadawanych komunikatów nasi specjaliści zawsze biorą pod uwagę specyficzną akustykę poszczególnych pomieszczeń. Ze względu na konieczność pracy w czasie pożaru, elementy systemu DSO muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową.

Systemy Oddymiania

Systemy Oddymiania mają za zadanie podnosić poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonych budynkach poprzez usuwanie lub zmniejszanie stężenia dymu, toksycznych, lotnych związków oraz gorącego powietrza z zagrożonej strefy. Umożliwia to sprawne przeprowadzenie ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych oraz szybsze zlokalizowanie i opanowanie zagrożenia. Zadaniami Systemu Oddymiania, w zależności od sposobu jego działania, są otworzenie klap oddymiających, drzwi i okien napowietrzających oraz uruchomienie wentylacji oddymiającej. System może być uruchamiany automatycznie przez System Sygnalizacji Pożaru lub ręcznie przez operatora. Może być także wykorzystywany do przewietrzania budynku. Projekt systemu oddymiania uwzględnia dobór urządzeń, rozmieszczenie siłowników, przycisków uruchamiania oddymiania i przewietrzania, prowadzenie tras kablowych oraz połączenie z systemem pożarowym.

Gaszenie gazem

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe stosuje się do gaszenia pożaru w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie zastosowanie  innych systemów może spowodować niedopuszczalne straty materialne np. w:

 • pomieszczeniach komputerowych i data center,
 • rozdzielniach elektrycznych,
 • archiwach,
 • bibliotekach,
 • salach wystawowych,
 • muzeach,
 • magazynach substancji łatwopalnych.

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe są systemami wykorzystującymi jako środek gaśniczy różnego rodzaju gazy, takie jak: dwutlenek węgla, mieszaniny gazów obojętnych (np. Inergen) i gazy chemiczne (np. FM 200). Obecnie najbardziej popularne są środki gaśnicze przyjazne dla środowiska, nieszkodliwe dla ludzi oraz bezpieczne dla urządzeń i materiałów w pomieszczeniu gaszonym (FM 200, Inergen).

Centrale gaszenia gazem są urządzeniami autonomicznymi sterowanymi przez System Sygnalizacji Pożaru lub czujki pożarowe i przyciski uruchamiające gaszenie połączone bezpośrednio z centralą. Aby zminimalizować możliwość nieuzasadnionego uruchomienia gaszenia, w pomieszczeniach gaszonych stosuje się zasadę koincydencji detekcji pożaru poprzez zastosowanie minimum dwóch czujek pożarowych.

W skład systemu wchodzą zbiorniki ze środkiem gaśniczym wyposażone w zawory, system rur rozprowadzających oraz dysze, przez które  uwalniany jest gaz. Skuteczność stałego urządzenia gaśniczego gazowego zależy od profesjonalizmu wykonania projektu, który należy precyzyjnie dostosować do wymagań chronionego pomieszczenia. Parametry dyszy, rurociągów, reduktorów ciśnienia oraz pozostałych elementów są przez naszych specjalistów zawsze tak dobierane, aby w przypadku uruchomienia instalacji gaśniczej, umożliwiły wypełnienie chronionego obszaru gazem gaśniczym o odpowiednim stężeniu w wymaganym dla opanowania zagrożenia czasie.